Newsroom Topnorma

Newsroom Topnorma

Oprócz 500+ powiększająca się rodzina może zyskać kilkanaście tysięcy złotych

Rodziny, które spodziewają się trzeciego lub jeszcze kolejnego dziecka, mogą liczyć nie tylko na wsparcie 500+, ale także na spłatę części kredytu mieszkaniowego, sięgającą kilkunastu tysięcy złotych. Dotyczy to tysięcy rodzin, które zaciągnęły kredyt z dofinansowaniem MdM.

Spłata części kredytu w związku z urodzeniem lub przysposobieniem trzeciego lub kolejnego dziecka to – oprócz samej kwoty dofinansowania wkładu własnego – dodatkowy przywilej osób, które zaciągnęły kredyt MdM. Co więcej, przywileju tego nie dotyczy limit środków – wnioski o częściową spłatę części kredytu MdM można bowiem składać przez cały rok, aż przez 5 lat od dnia ustanowienia prawa własności mieszkania (czyli także po 2018 r., już po wygaszeniu programu MdM). Dodatkowe wsparcie sięga od kilku do kilkunastu tysięcy zł – na przykład w przypadku rodziny z dwójką dzieci z Warszawy, która złożyła wniosek o kredyt MdM w pierwszym kwartale 2015 r., a która wkrótce powiększy się o trzeciego potomka, maksymalna kwota spłaty części kredytu wyniesie prawie 15 tys. zł.

Maksymalna wysokość spłaty części kredytu przysługująca rodzinie z kredytem MdM z dwójką dzieci – w przypadku urodzenia lub przysposobienia trzeciego dziecka w ciągu 5 lat od dnia przeniesienia własności mieszkania (na przykładzie wybranych miast):

Gdańsk

12 052,50 zł

Lublin

10 130,33 zł

Łódź

10 722,50 zł

Katowice

10 711,25 zł

Kraków

11 552,50 zł

Olsztyn

11 680,00 zł

Poznań

13 445,00 zł

Rzeszów

9 890,00 zł

Warszawa

14 961,70 zł

Wrocław

11 618,75 zł

Źródło: NewsroomTopnorma, wyliczenia na podstawie danych z BGK (*kwota spłaty części kredytu obliczona na podstawie wartości odtworzeniowej dla I kw. 2015 r.),

Z kolei część rodzin, które w momencie składania wniosku o kredyt MdM miały już trójkę dzieci i obecnie spodziewają się kolejnego, mogą liczyć na jeszcze wyższe maksymalne kwoty. Kogo to dotyczy? Jak podkreśla Bogusław Białowąs, zastępca dyrektora w departamencie usług agencyjnych BGK (banku, który realizuje, we współpracy z instytucjami kredytującymi, program MdM) kwota spłaty części kredytu wyliczana jest w dacie złożenia wniosku. A należy pamiętać, że w połowie 2015 r. znowelizowano ustawę dotyczącą MdM – jedną ze zmian było zwiększenie parametru podstawy naliczenia wysokości wsparcia z 50 do 65 m kw. dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. W praktyce oznacza to, że przed nowelizacją maksymalna kwota spłaty części kredytu w danym mieście była taka sama i dla rodziny z dwójką dzieci, i dla rodziny z minimum trójką rodzeństwa. Natomiast w przypadku wniosków złożonych już po nowelizacji ustawy maksymalna kwota spłaty części kredytu w przypadku rodzin wielodzietnych, z co najmniej trójką dzieci, będzie nawet o kilka tysięcy wyższa – na przykład w przypadku powiększającej się wkrótce o kolejnego potomka rodziny 2+3 z Warszawy maksymalna kwota spłaty części kredytu wyniesie prawie 19 tys. zł (czyli będzie o ok. 4 tys. zł wyższa niż maksymalna kwota spłaty dla rodziny z minimum trojgiem dzieci, która złożyła wniosek o kredyt MdM przed nowelizacją ustawy).

Maksymalna wysokość spłaty części kredytu przysługująca rodzinie z kredytem MdM z co najmniej trójką dzieci – w przypadku urodzenia lub przysposobienia kolejnego dziecka w ciągu 5 lat od dnia przeniesienia własności mieszkania (na przykładzie wybranych miast):

Dla wniosków złożonych po nowelizacji ustawy o MdM*

Dla wniosków złożonych przed nowelizacją ustawy o MdM**

Gdańsk

14 833,00 zł

12 052,50 zł

Lublin

13 737,82 zł

10 130,33 zł

Łódź

12 793,63 zł

10 722,50 zł

Katowice

14 166,75 zł

10 711,25 zł

Kraków

15 502,50 zł

11 552,50 zł

Olsztyn

15 894,13 zł

11 680,00 zł

Poznań

17 504,50 zł

13 445,00 zł

Rzeszów

13 050,38 zł

9 890,00 zł

Warszawa

18 960, 79 zł

14 961,70 zł

Wrocław

15 492,75 zł

11 618,75 zł

Źródło: Newsroom Topnorma, wyliczenia na podstawie danych z BGK (*kwota spłaty części kredytu obliczona na podstawie wartości odtworzeniowej dla I kw. 2016 r, ** kwota spłaty części kredytu obliczona na podstawie wartości odtworzeniowej dla I kw. 2015 r.)

Według danych BGK, do 31 marca 2017 r. zawarto ponad 89 tys. umów kredytowych ze wsparciem programu MdM, z czego ok. 26 tys. to kredyty rodzin i osób z co najmniej jednym dzieckiem, które potencjalnie mają duże szanse na spłatę części kredytu MdM związaną z urodzeniem trzeciego lub kolejnego (po trzecim) dziecka. Do tej pory dodatkowe 5-proc. wsparcie z tego tytułu otrzymało 241 rodzin.

Spłatę części kredytu można otrzymać tylko raz, a wysokość dofinansowania wynosi 5% wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji. Wniosek o wsparcie z tego tytułu należy złożyć – w ciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka – do banku, w którym udzielony został kredyt MdM.

Agata Szymborska-Sutton, Topnorma